Stowarzyszenie

stowarzyszenie1

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych
„WYSPIAŃSKI

Z inicjatywy nauczycieli VIII LO w Rzeszowie, we wrześniu 2006r. odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono ideę powołania stowarzyszenia wspierającego działalność edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły. Organizacji nadano imię Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych „Wyspiański”.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.01.2007r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspierania działalności edukacyjnej, wychowawczej
i profilaktycznej prowadzonej w VIII LO
, w tym:
1) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych,
2) działanie na rzecz uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi,
3) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i szkolnej oraz pielęgnowanie polskości,
5) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i społecznych,
6) upowszechnianie praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) wspieranie inicjatyw proekologicznych,
9) wspieranie inicjatyw komunikacyjno-informatycznych i językowych,
10) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
11) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa,
12) organizowanie wypoczynku i propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
13) wspieranie pomocy koleżeńskiej i rozwijanie życia kulturalnego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. przez:
>> prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
>> nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
>> współpracę z władzami różnych szczebli,
>> organizowanie wolontariatu, imprez integracyjnych, wyjazdów edukacyjnych,
>> prowadzenie szkoleń,
>> przyznawanie stypendiów.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Władze Stowarzyszenia:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd Stowarzyszenia
prezes – Marta Malisiewicz
wiceprezes – Agnieszka Huzarska
wiceprezes – Joanna Woźniak
sekretarz – Anna Mazurkiewicz
skarbnik – Anna Oppenauer

3) Komisja Rewizyjna
przewodniczący – Edyta Sobala-kimina
członek – Marta Maramorosz-Kądziela
członek – Lucyna Grych-Hajduk

4) Sąd koleżeński
przewodnicząca – Agnieszka Chorzępa-Dutka
członek – Ewa Barańska
członek – Joanna Szczerbińska
członek – Krystyna Szpetnar
członek – Anna Majewska